2014. január elsején lépett hatályba az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) termékexport (termék Közösség területén kívülre történő értékesítése) adómentességére vonatkozó 98. §-ának (5) bekezdése, mely biztosítja, hogy amennyiben a mentesség kizárólag a termék Közösség területén kívülre történő kiléptetésére előírt 90 napos határidő túllépése miatt nem alkalmazható, de a termék később,

 az új rendelkezés szerint 360 napon belül mégis elhagyja a Közösség területét, és ezt a kiléptető hatóság igazolja, akkor az adómentesség e termékértékesítésre utólag alkalmazható.

Az Áfa törvény alapján a termékexport az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén adómentes:

  • az értékesített terméket a teljesítés napját követően 90 napon belül ki kell léptetni a Közösség területén kívülre, mely tényt a vámhatóság, illetve egyéb kiléptető hatóság igazol,

  • az értékesített terméket az értékesítés és a kiléptetés között a kipróbálástól és a próbagyártástól eltekintve nem lehet használni vagy hasznosítani,

  • amennyiben a terméket a beszerző fuvarozza, fuvaroztatja el, akkor ezzel összefüggésben nem lehet belföldön letelepedett adóalany.

Nem alkalmazható az adómentesség abban az esetben, ha a terméket a beszerző maga fuvarozza el és ez a termék hajó, turista repülőgép vagy magánhasználatra szolgáló közlekedési eszköz tartozéka, vagy ezek üzemeltetéséhez szükséges.

A mentesség elengedhetetlen feltétele, hogy a terméket a termékértékesítés teljesítésének napját követően 90 napon belül ki kell léptetni a Közösség területéről. Amennyiben az értékesített termék kiléptetésére az említett 90 napos határidőn belül nem kerül sor, az eredeti teljesítési időponttal adófizetési kötelezettség keletkezik, melyet a termékre vonatkozó adómértékkel kell megállapítani. (Az adófizetési kötelezettség fennáll abban az esetben is, ha az értékesítést adómentesen számlázták az eredeti teljesítési időpontban, a kiléptetés igazolt megtörténtét feltételező jogos várakozással.) Az Áfa törvény 98. §-ának új (5) bekezdése alapján ugyanakkor, amennyiben a termék későbbi, a teljesítést követő 360 napon belüli (igazolt) kiléptetésére mégis sor kerül, a fizetendő adó az ezen termékértékesítést terhelő fizetendő adóval megegyező összegben utólag csökkenthető, a megfelelő bizonylatolás mellett. A fizetendő adó csökkentésének feltétele egyrészt az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása, másrészt a 360 napon belüli kiszállítás megtörténtének kiléptető hatóság általi igazolása.

Az Áfa törvény 153/B § (1) bekezdés d) pontja szerint az adóalany a fizetendő adó utólagos csökkenését leghamarabb abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amikor a kiléptető hatóság igazolása a Közösség területének elhagyásáról az adóalany saját rendelkezésére, az adó felszámítását módosító számla pedig a vevő személyes rendelkezésére áll.

Az érintett témával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések a következők:

Az Áfa törvény termékexport adómentességére vonatkozó szabálya: „98. § (1) Mentes az adó alól a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése a Közösség területén kívülre, feltéve, hogy a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását

a) az értékesítő maga vagy - javára - más végzi; 

b) a (3) és (4) bekezdésben, illetőleg a 99. és 100. §-ban meghatározott további feltételek szerint a beszerző maga vagy - javára - más végzi.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy

a) a termék Közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, valamint

b) az a) pontban említett határidőn belül az értékesített terméket rendeltetésszerűen ne használják, egyéb módon ne hasznosítsák, ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja - a 99. és 100. §-ban meghatározott eltéréssel - abban az esetben alkalmazható, ha ezzel összefüggésben a beszerző nem telepedett le belföldön, letelepedés hiányában pedig, ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön.

(4) A (3) bekezdéstől függetlenül nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti adómentesség abban az esetben, ha a beszerző kiránduló hajó, turista repülőgép vagy magánhasználatra szolgáló közlekedési eszköz felszerelését (tartozékát), valamint az üzemeltetéshez, ellátáshoz szükséges terméket maga fuvarozza el.

(5) Amennyiben a termék értékesítése során az adó alóli mentesség kizárólag a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesítése hiányában nem alkalmazható, azonban a termék az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, és ezt a tényt a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, az adóalany jogosult az ezen termékértékesítését terhelő fizetendő adóval megegyező összegben csökkenteni a fizetendő adóját. A fizetendő adó csökkentésének feltétele az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása.”

Az Áfa törvény adóalap és a fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolásával kapcsolatos rendelkezése:

„153/B. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany által korábban megállapított és bevallott adóalap vagy az adóalany által korábban fizetendő adóként megállapított és bevallott adó csökken, az adóalany a különbözetet - ha az a fizetendő adót érinti, a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adót csökkentő tételként - legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben

a) az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll;

b) a jogosultnak az ellenértéket, az előleget vagy a betétdíjat visszatérítik az a) pont alá nem tartozó esetekben;

c) a jogosultnak a pénzt visszatérítik a 77. § (4) bekezdése szerinti esetben;

d) a termék Közösség területéről történő kiléptetésének hatóság általi igazolása az adóalany, az eredeti számlát módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll a 98. § (5) bekezdés szerinti esetben.

(2) E § nem alkalmazható az 55. § (2) bekezdése szerinti számla érvénytelenítésre.”

forrás: nav.gov.hu